حریم خصوصی

راتا هرگز از داده‌های کاربران استفادۀ شخصی یا تجاری نخواهد کرد و داده‌های کاربران خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از سازمان نخواهد فروخت. راتا مدافع سرسخت حقوق حریم خصوصی و داده‌های شخصی افرادی است که به آن اعتماد کرده و از این بستر امن تامین مالی استفاده می‌کنند.