چرا راتا

راتا به نسبت سایر بسترهای تامین مالی جمعی، چه مزایایی دارد؟
برای صاحبان ایده:
•    به اشتراک‌گذاری ایده با دسترسی‌های ویژه بین مخاطبان و حامیان بالقوه
•    امنیت بالای سیستم برای جمع‌سپاری مالی
•    دسترسی راحت به حامیان برای ارسال بسته‌های پاداش و به آن‌ها
برای حامیان:
•    ارائۀ جزئیات دقیق از کمپین‌های تعریف شده، برای تسهیل در تصمیم‌گیری
•    اطمینان از دریافت بستۀ پاداش، در صورت حمایت از کمپین‌های پاداش محور
•    اطمینان از بازگشت وجه به حسابشان، در صورت جمع‌سپاری نشدن مبلغ هدف کمپین
•    پشتیبانی برای پاسخگویی به سوالات و طرح شکایات