کمپین ها

در انتظار نمایش

در انتظار نمایش

«در انتظار نمایش» نام یک اثر نمایشی مستقل و دانشجویی ست که از 5 اسفند 97 به اجرا می روند.

به اتمام رسیده

۲حامی

۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان