کمپین ها

معیار گردشگری دسترس پذیر

معیار گردشگری دسترس پذیر

«معیار گردشگری دسترس پذیر» مرجعی است برای اطلاع رسانی در زمینۀ تسهیل سفر برای افراد با نیازهای ویژه مثل معلولیت، بارداری

به اتمام رسیده

۵۰حامی

۴,۰۰۳,۵۰۰ تومان از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان