کمپین‌ها > خیریه / توانمندسازی

باشگاهی کوچک برای دل هایی بزرگ

انجمن میتا با هدف آگاهی سازی، بهبود مهارت های ارتباطی و مهارت های فنی در کنار هم برای ساختن جهانی بهتر تلاش می کنند

خیریه/توانمندسازی
805,000 از 5,000,000 تومان
16 %
20 روز باقی‌مانده